شاعر

35 مطلب
شعر نگین سبز/ابوالقاسم کریمی

شعر نگین سبز/ابوالقاسم کریمی

گیاهی کوچکم بر بستر سنگ نگین سبزی روی تاج ِ خوشرنگ شبی گفتم به انسانی ریاکار مَکن تکیه به پشت گاو نیرنگ .......................................... ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
شعر حال مَردم/ابوالقاسم کریمی

شعر حال مَردم/ابوالقاسم کریمی

خزان با باور گل آشنا نیست «غم من قابل فهم شما نیست» در این کینه سرای دشمن آباد جدا از حال مَردم جز خدا نیست ------------------------------------------ ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
شعر تیغ خون آلود/ابوالقاسم کریمی

شعر تیغ خون آلود/ابوالقاسم کریمی

زمستان شد ، خدا تنها شد و رفت حیا مُرد و وفا رویا شد و رفت به زیر تیغ ِ خون آلود ِ چنگیز هنر سهم کبوتر ها شد و رفت ....................................... ابوالقاسم کریمی فرزندزمین

شعر بلای غم/ابوالقاسم کریمی

بلای غم به جان کشور افتاد بنای شادی از ریشه بر افتاد هوای سرد و خشک فصل پاییز به دوش مردم روشنگر افتاد ..................................... ابوالقاسم کریمی فرزندزمین  

شعر هوای سبز/ابوالقاسم کریمی

شعر هوای سبز/ابوالقاسم کریمی   خزان در دفتر شعرم خزیده   لب خندان من را غم خریده   هوای سرد فردا های تاریک   به باغ سبز ایمانم رسیده   ................................. ابوالقاسم کریمی فرزندزمین

شعر درخت آرزو/ابوالقاسم کریمی

شعر درخت آرزو/ابوالقاسم کریمی زمین  در پنجه ی شب های سرد است زمان  باروت بی رحم نبرد است دلت را خوش نکن به باد و باران   درخت آرزو بی حال و زرد است  

شعر ورامین/ابوالقاسم کریمی

شعر ورامین/ابوالقاسم کریمی   ورامین را کم آبی کرده خسته    بیابان ظرف آبش را شکسته    هوای سرد و خشک فصل پاییز   به دوش خاکی شهرم نشسته

شعر شادی/ابوالقاسم کریمی

شعر شادی/ابوالقاسم کریمی   اگه دنیا ، به دستانش تفنگه   دل دریایی ما ، مرد جنگه برای هر که شادی را بخواهد تموم زندگی ، یک جا قشنگه