خزان در دفتر شعرم خزیده

 

لب خندان من را غم خریده

 

هوای سرد فردا های تاریک

 

به باغ سبز ایمانم رسیده

 

……………………………

ابوالقاسم کریمی فرزندزمین