زمین  در پنجه ی شب های سرد است

زمان  باروت بی رحم نبرد است

دلت را خوش نکن به باد و باران

 

درخت آرزو بی حال و زرد است